Từ khóa: Phong cách lãnh đạo Obama: Thu phục lòng tin

Vượt qua rất nhiều ranh giới về dân tộc, tầng lớp, khu vực địa lý, đảng phái chính trị và chủng tộc, ông đã đi...