Từ khóa: Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tư duy ‘Hà Nội không vội được đâu’

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Hà Nội phải thực sự cầu thị, chấm dứt lối tư duy, hành xử cũ...